Asiakassivut - Käyttöehtosopimus

Asiakkaan tulee Xonetilta palveluja tilatessaan hyväksyä nämä käyttöehdot.

1. Yleistä

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Xonet Tmi (jäljempänä "Palveluntarjoaja"), sekä Palveluntarjoajan palveluja käyttävä yritys tai yksityishenkilö (jäljempänä "Asiakas"). Palvelulla tarkoitetaan Palveluntarjoajan Asiakkaalle tarjoamia palveluja. Tunnuksella tarkoitetaan tunnusta ja salasanaa, joilla Asiakas käyttää Palveluntarjoajan tarjoamia palveluja.

2. Palveluntarjoajan velvoitteet ja vastuut

1. Palveluntarjoajan velvollisuutena on luovuttaa Asiakkaalle Palvelun käyttöön vaadittavat tiedot.

2. Palveluntarjoajan velvollisuus on ilmoittaa Asiakkaalle ennakoitavista katkoksista mahdollisimman pian ennen katkosta (sähkö-)postitse. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle tilapäisistä katkoksista johtuvia kustannuksia tai ongelmia. Mahdolliset viat palveluissa korjataan mahdollisimman pian.

3. Palveluntarjoaja vastaa vahingoista, jotka se on omalla toiminnallaan tuottanut. Palveluntarjoaja kuitenkin korvaa enintään yhden (1) kuukauden käyttömaksuja vastaavan summan. Palveluntarjoaja ei korvaa vahinkoa, joka on tapahtunut sen hallinnoiman tietoverkon ulkopuolella. Palveluntarjoaja ei korvaa välillisiä eikä ennalta-arvaamattomia vahinkoja.

4. Palveluntarjoaja ei vastaa kauttaan käytettävien, Palveluntarjoajasta riippumattomien palveluiden sisällöstä tai toimivuudesta.

5. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tuottamansa palvelun toimitustapaa/-tapoja, joista ilmoitetaan vähintään yhtä (1) viikkoa aikaisemmin (sähkö-)postitse Asiakkaan antamin yhteystiedoin.

6. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Asiakkaan käyttäjätunnusta sekä verkko-osoitetta ilman erillistä ilmoitusta. Sama koskee myös sähköpostiosoitetta/-osoitteita, salasanoja sekä Internetin osoitetietoja ja muita Internet-tietoverkkoliittymän käyttöä koskevia tietoja, jos ne aiheuttavat ristiriitaisuuksia ja/tai päällekkäisyyksiä Palveluntarjoajan omissa tietojärjestelmissä.

3. Asiakkaan velvoitteet ja vastuut

1. Asiakas huolehtii ettei hänen käyttämänsä laitteisto ja/tai ohjelmisto aiheuta haittaa tai häiriötä Palveluntarjoajalle ja/tai muille Internet-tietoverkon käyttäjille. Asiakas vastaa myös käyttämänsä laitteiston ja ohjelmiston toimivuudesta, sekä kustannuksista. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan hankkimien tietoverkkoliittymän käyttöön tarvittavien laitteiden tai ohjelmien kustannuksista.

2. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan tuottamista tietoverkkopalvelujen käyttämiseen tarvittavista puhelin- tms. liittymistä eikä mistään niihin liittyvistä kustannuksista (esim. puhelumaksut).

3. Asiakas käyttää Internet-tietoverkkoa omalla vastuullaan ja sitoutuu käyttämään tietoverkkoa kansainvälistä sekä suomalaista lainsäädäntöä ja yleisiä moraalikäsityksiä noudattaen. Asiakas sitoutuu olemaan tuottamatta muille tahoille häiriötä tai loukkaamatta kenenkään osapuolen tekijänoikeuksia. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen valvomaan asiakkaansa tietoverkonkäyttöä.

4. Asiakkaan on säilytettävä verkko-osoitteensa sekä käyttäjätunnuksensa salasana huolellisesti siten, etteivät ne joudu ulkopuolisten henkilöiden tietoon. Asiakas vastaa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan suoritetuista toimista sekä kustannuksista Internet-tietoverkossa. Asiakas vastaa itse järjestelmänsä suojauksesta ulkopuolista häirintää tai arvaamattomia tekijöitä vastaan.

5. Tunnusta tai muuta siihen liittyvää ei saa jälleenmyydä ilman kirjallista sopimusta palveluntarjoajan kanssa. Asiakas ei saa käyttää Palveluntarjoajan tietoverkkoliittymää osana omaa tuotettaan tai oman tuotteensa kaupalliseen myynninedistämiseen ellei toisin ole sovittu. Asiakas ei voi kilpailla palveluntarjoajan kanssa samoista tietoliikennemarkkinoista Palveluntarjoajan tarjoamin yhteyksin siten, että Palveluntarjoajalle tästä koituu merkittävää taloudellista haittaa.

6. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa muuttuneista yhteystiedoistaan Palveluntarjoajalle.

7. Mikäli asiakas toiminnallaan rikkoo tätä allekirjoituksin vahvistettua sopimusta, on hän korvausvelvollinen Palveluntarjoajalle tai mahdollisille muille osapuolille. Palveluntarjoaja voi myös purkaa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa.

8. Tunnus on Asiakkaan henkilökohtainen, eikä Asiakkaalla ole oikeutta luovuttaa tunnuksensa tietoja 3. osapuolelle (kaverit, sukulaiset jne.). Myös ohjelmien ajaminen 3. osapuolen tarkoituksiin on kiellettyä, ellei siihen ole saatu palveluntarjoajalta erillistä lupaa. Palveluntarjoajalla on riippuen rikkeen vakavuudesta oikeus jäädyttää Tunnus määrittämäkseen ajaksi tai poistaa se kokonaan, mikäli tätä ehtoa ei noudateta.

9. Asiakas ei saa ajaa tunnuksellaan ns. kloonibotteja (IRC-ohjelma samasta osoitteesta useaan kertaan samalle IRC-palvelimelle) tai tuottaa muutakaan häiriötä IRC-verkoissa. Palveluntarjoajalla on riippuen rikkeen vakavuudesta oikeus jäädyttää Tunnus määrittämäkseen ajaksi tai poistaa se kokonaan, mikäli tätä ehtoa ei noudateta.

10. Käyttäjä ei saa yrittää hankkia itselleen suurempia oikeuksia kuin ylläpito on hänelle myöntänyt. Turvallisuusaukkojen etsiminen järjestelmästä ja niiden hyödyntäminen on ehdottomasti kielletty. Käyttäjä on velvollinen turvallisuusaukon löydettyään ilmoittamaan asiasta välittömästi ylläpidolle.

4. Maksut

1. Asiakas maksaa liittymismaksun sekä Palveluiden käyttömaksun kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun hinnoittelua sekä maksuperusteita. Muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle yhtä (1) kuukautta aikaisemmin. Palveluntarjoajasta riippumattomat hinnanmuutokset (esim. lainsäädännöllinen hinnanmuutos) astuvat voimaan välittömästi.

2. Mikäli Asiakkaan tietoliikenne poikkeaa merkittävästi normaalista tietoliikenteestä*, on Palveluntarjoajalla oikeus muuttaa hinnoittelua yksittäisen asiakkaan tapauksessa. * esim. tiedostojen siirtomäärät ovat kohtuuttoman suuret yksittäisen asiakkaan toimesta.

3. Palveluntarjoajan Asiakkaalle lähettämä lasku on maksettava eräpäivään mennessä. Mikäli maksu viivästyy, on Palveluntarjoajalla oikeus periä viivästyskorkoa. Erillisistä maksukehotuksista Palveluntarjoajalla on oikeus periä huomautuskuluja. Mikäli maksut ovat jääneet suorittamatta eräpäivään mennessä, on Palveluntarjoajalla oikeus estää asiakkaansa osalta Palveluiden käyttö. Käytön uudelleen avaamisesta Palveluntarjoaja perii normaalihinnoittelun mukaisen maksun. Palveluntarjoaja voi määrittää haluamallaan tavalla maksuvälin asiakkaalle lähetettäviin laskuihin (esim. kahden kk:n erissä, tms.)

4. Palveluntarjoaja pidättää itselleen oikeuden tarkistaa Asiakkaan luottotiedot.

5. Palveluntarjoajan oman harkinnan mukaan voidaan palvelun käyttöönotosta periä ennakkomaksu tai vakuus. Ennakkomaksu tai vakuus on koroton. Palveluntarjoajalla on oikeus kuitata erääntyneet saatavat ennakkomaksua tai vakuutta vastaan. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen palauttamaan ennakkoon maksettuja käyttömaksuja.

5. Voimassaoloon liittyvät asiat

1. Sopimus voidaan purkaa yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli toisin ei ole sovittu. Kumpikin osapuoli voi purkaa sopimuksen heti, ilman irtisanomisaikaa, mikäli toinen osapuoli ei noudata sopimuksen ehtoja.

2. Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus mikäli Asiakkaan omaisuus on määritelty luovutettavaksi konkurssiin tai selvitystilaan tai jos Asiakas on tuomittu ulosmittauksessa varattomaksi.

3. Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus heti mikäli Asiakas toiminnallaan aiheuttaa tahallista häiriötä Internet-tietoliikenteessä/-liikenteelle. Sellaiseksi katsotaan myös Palvelujen käyttö laittomaan toimintaan. Asiakkaan Palveluista suorittamia maksuja ei makseta takaisin.

4. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle ilmoittaen siitä kuitenkin Asiakkaalle.

5. Asiakkaalla ei silti ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

6. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa sopimusehtoja.

6. Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen

1. Mikäli sopimuksen osapuolilla on sopimuksesta erimielisyyksiä, ne ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa.

7. Mahdolliset myöhemmin Palveluntarjoajalta ostetut palvelut

1. Tämä sopimus koskee myös Asiakkaan mahdollisesti tulevaisuudessa Palveluntarjoajalta ostamia palveluja ilman eri sopimusta.